festdobraskola.sk

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Návštevníkov stránky www.festdobraskola.sk ubezpečujeme, že všetky osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).  Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva výlučne naša spoločnosť FEST DOBRÁ ŠKOLA s.r.o., so sídlom na Štúrova ulica č. 14/5 v Spišskom Podhradí, IČO: 538 810 10, email: festdobraskola@gmail.com (ďalej len „prevádzkovateľ“). Vaše osobné údaje nikdy neposkytujeme tretím osobám za akýmkoľvek účelom. 

Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

Uchádzači o zamestnanie

Pokiaľ sa uchádzate o prácu v našej spoločnosti, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli. Bez vášho súhlasu spracúvame vaše osobné údaje len za tým účelom, aby ste sa mohli uchádzať o konkrétne pracovné miesto na základe výberového konania. S vašim súhlasom si vaše osobné údaje uchováme aj do budúcna, ak by sa uvoľnilo iné pracovné miesto. Súhlas na spracúvanie osobných údajov posielajte podpísaný spolu so životopisom a prípadnými ostatnými dokladmi. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, na ktorú ste nám poskytli súhlas, obvykle 5 rokov. Po jeho zániku uchovávame samotný súhlas ešte 1 rok, aby sme vedeli preukázať, že osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR.  

Dodávatelia

Pokiaľ ste našim dodávateľom alebo kontaktnou osobou dodávateľa, spracúvame vaše osobné údaje za účelom uskutočnenia objednávky, plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností s tým súvisiacich. Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov spracúvame na právnom základe plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností.

Prihlasovanie na kurzy

Na kurz sa môžete prihlásiť okrem iného aj osobne na adrese Školská 175/2, Spišské Podhradie prostredníctvom vyplnenej prihlášky, ktorá obsahuje Vaše základné údaje. Tieto údaje sú nevyhnutné a  spracúvame ich za účelom zabezpečenia vašej účasti na vybranom kurze, a to na právnom základe plnenie zmluvy.

Online prihlasovanie na kurzy

Na požadovaný kurz sa môžete prihlásiť kedykoľvek aj prostredníctvom našej web stránky resp. si kurz priamo online zakúpiť. Vaše údaje, ktoré uvediete v registračnom formulári spracúvame za účelom zabezpečenia vašej účasti na vybranom kurze, a to na právnom základe plnenie zmluvy.

Kurzy

Aby sme vám mohli poskytovať požadované služby a splniť si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov a údajov získaných počas kurzu. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenie zmluvy  a plnenie zákonnej povinnosti za účelom zabezpečenia vašej účasti na kurze, poskytnutia vybraného kurzu a plnenia si zákonných povinností s tým súvisiacich.

Marketing

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo môžeme za určitých okolností spracúvať aj na to, aby sme Vás oslovovali s ponukami našich služieb a informovali o našej činnosti a aktualít z oblasti jazykového vzdelávania, prípadne iného vzdelávania. Pokiaľ ste našim klientom alebo ste využili naše služby, spracúvame vaše osobné údaje bez vášho súhlasu na právnom základe oprávnený záujem. Našim oprávneným záujmom je oslovovanie Vás s ponukami, ktoré súvisia s našim obchodným vzťahom alebo okruhom Vášho záujmu. Pokiaľ nie ste našim klientom, ani ste v minulosti nevyužívali naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje na marketingové účely len s Vašim súhlasom. Súhlas nám môžete dať elektronicky prihlásením sa na newsletter. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Newsletter

Prihlásením sa na newsletter nám poskytujete súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov v uvedenom rozsahu. Tieto budeme používať len k tomu, aby sme Vás prostredníctvom pravidelných emailov približne raz za mesiac informovali o našej činnosti a pripravovaných kurzoch. Pokiaľ nechcete viac dostávať emaily, môžete sa kedykoľvek odhlásiť kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého mailu.

Ako môžete súhlas odvolať?

Pokiaľ spracúvame osobné údaje s Vašim súhlasom, tento môžete kedykoľvek odvolať, a to:

 • kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého mailu, pokiaľ sa súhlas týka newslettera,
 • zaslaním oznámenia na email festdobraskola@gmail.com,
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Štúrova 14/5, 053 04 Spišské Podhradie.

Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme tretej osobe len ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ak nám to vyplýva z osobitného zákona. Vaše osobné údaje sprístupňujeme Daňovému úradu alebo inému oprávnenému subjektu v prípade kontroly. Vaše osobné údaje poskytujeme:

 • Facebook
 • Google

za účelom poskytovania služieb a realizovania marketingových aktivít.Vaše osobné údaje môžu spracúvať tiež sprostredkovatelia, t.j. firmy, ktorých sme poverili na spracúvanie vašich osobných údajov na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s GPDR. Týmito sprostredkovateľmi sú:

 • Účtovnícka firma
 • Správca webstránky
 • Lektori 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú stanoveného účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje spracúvané za účelom poskytovania služieb uchovávame maximálne po dobu 5 rokov. Účtovné doklady uchovávame podľa zákona po dobu 10 rokov.
Osobné údaje spracúvané na marketingové účely uchovávame po dobu, na ktorú ste nám poskytli súhlas, t.j. 5 rokov, príp. po kratšiu dobu, ak súhlas odvoláte. Samotný súhlas následne uchovávame ešte jeden rok na preukázanie spracúvania osobných údajov v súlade s GDPR.

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email festdobraskola@gmail.com

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prijali sme politiku silných hesiel. Osobné údaje sú podľa potreby šifrované. Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

Aké máte práva?

Právo na prístup k údajom. Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
 • odvoláte svoj súhlas,
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv,
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu záujemcu,
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email festdobraskola@gmail.com,
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu FEST DOBRÁ ŠKOLA s.r.o., Štúrova 14/5, 053 04 Spišské Podhradie.

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.8.2019. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.